Odobrena sredstva za zdravstveno osiguranje 348 radnika. Zbirna informacija sa sjednice Vlade

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije energetike i rudarstva kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 10.194,20 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime obezbijeđenja zdravstvene zaštite za 270 radnika privrednog društva „Konjuh“ d.d. Živinice i 71 radnika „Gredelj-Revom“ d.o.o. Duboštica. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas i saglasnost na Odluku o odobravanju 322,00 KM za plaćanje zdravstvene zaštite za ukupno 7 uposlenika privrednog društva „Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac. Skoro 340.000 KM za projekte u oblasti vodoprivrede Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na više odluka Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobravanju sredstava u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini. Za finansiranje troškova „Projekat kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić, nepredviđeni i dodatni radovi u dijelu vodosnabdijevanja“, Općini Čelić, je odobreno 147.059,72 KM, za projekat „Izgradnja rezervoara za potrebe vodosnabdijevanja u MZ Brezovača“, Općini Banovići je odobreno 49.886,50 KM, a istoj općini je za sufinansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije korita rijeke Litve od objekta osnovne škole Grivice do Policijske stanice Banovići“, te za sufinansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije potoka Breštica u ulici Ljiljana“ odobreno je po 6.500,00 KM. Općini Banovići je za izradu „Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovoda u MZ Tulovići“, odobreno 6.493,50 KM, a 37.339,20 KM je odobreno za sufinansiranje troškova „Detaljna hidrogeološka istraživanja podzemnih voda za potrebe vodosnabdijevanja Grada Banovići“. Za finansiranje troškova „Rekonstrukcija vodovoda u MZ Suha“, Općini Živinice je odobreno 49.701,46 KM, Općini Srebrenik je za učešće u finansiranju troškova električne energije i nabavci potrebnih hemikalija za funkcionisanje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku odobreno 35.246,89 KM. Prihvaćen Izvještaj o realizaciji jesenje sjetve Vlada je prihvatila Izvještaj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji jesenje sjetve u 2016. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenja sjetva na području našeg kantona realizovana je na 7.275,00 ha. Najveće površine zasijane su pšenicom dok su ostala strna žita zasijana na površinama od 1.628 ha. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 69,20 % na području općine Točak do 101,83 % na području općine Kalesija. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 92,73 %. Smanjena je sjetva u općinama Banovići, Čelić, Gradačac, Lukavac, Sapna, Teočak i Živinice, dok je u općini Gračanica sjetva izvršena na prošlogodišnjem nivou. Na smanjenje sjetvenih površina u odnosu na prošlu godinu uticala je opšta ekonomska kriza i visoke cijene repromaterijala. U cilju povećanja sjetvenih površina u jesenjoj sjetvi u narednom periodu neophodno je, između ostalog posvetiti pažnju unapređenju proizvodnje žitarica, a posebno merkantilne pšenice, nastaviti sa sufinansiranjem sjetve pšenice, podsticati sjetvu krmnih kultura, u saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih ratarskih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine i dr. Poduzete neophodne mjere za efikasno zimsko održavanje puteva Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2016/17. godina. Radi se o zbirnoj informaciji sačinjenoj na osnovu informacija općinskih i gradske službe civilne zaštite, JU Direkcija regionalnih cesta TK i JP Ceste Federacije BiH. Kako se između ostalog navodi u zaključku ovog dokumenta pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva koji su u nadležnosti općina/Grada različiti su u zavisnosti od lokalne zajednice, ali se može konstatovati da su poduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi iz oblasti zimskog održavanja puteva, obave što efikasnije. Ovjera zdravstvenih legitimacija i uplata premije osiguranja za ratne vojne invalide prolongirana i u toku 2017. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Ovim izmjenama omogućava se prolongiranje ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2017. godine, obzirom da je već ranije, Odlukom o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, predviđeno da ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja vrši ovjeru legitimacija, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Ostale odluke Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Finansijski plan Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa Operativnim planom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za 2017. godinu iznose 215.705.276 KM što je za 3.378.126 KM ili 1,59% više od planiranih za 2016. godinu. Planirana prosječna potrošnja po osiguranom licu u 2017. godini iznosi 490,48 KM što je za10,21 KM ili 2,13% više u odnosu na planirane u prethodnoj godini. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korištenja službenog putničkog vozila, nadležnosti za korištenje službenog vozila kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, ureda, stručnih i drugih službi Vlade, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalne agencije za privatizaciju i Komisije za koncesije,način kontrole utroška goriva i održavanja vozila, kao i poslovi i zadaci za čije se izvršenje vozila mogu koristiti. Novom uredbom otklonili su se do sad uočeni nedostaci, a očekuje se i da će doći do određenih finansijskih ušteda i podići kvalitet usluga održavanja na viši i ekonomičniji nivo. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visini naknade za ishranu uposlenika budžetskih korisnika. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period tj. osnovica za obračun plaće ostala je 380,25, a visina naknade za ishranu 8 KM po izrađenom danu. Shodno Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2016. godinu, koje je donijela na svojoj prethodnoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka o odobravanju Programom dodijeljenih sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Ovim Rješenjem utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja za Odjeljenje Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona, počevši od akademske 2016/2017. godine, za Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju i Pravni fakultet. Zahtjev za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona za organizacione jedinice Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju i Pravni fakultet Vlada Tuzlanskog kantona će naknadno razmatrati. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o usmjeravanju donacije u budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Na ime sufinansiranja projekta „Pružimo šansu socijalno ugroženim ženskim osobama za završetak osnovne škole“ JU OŠ „Dr. Safvet - beg Bašagić“ Gradačac 2.470,00 KM, dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Također, na ime sufinansiranja projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je JU Univerzitet u Tuzli doniralo 17.000,00 KM. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, kao i Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa potrošačke jedinice Izdavačka djelatnost, u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2016. godinu. Izmjenama Programa nije došlo do povećanja ukupnih rashoda, nego je izvršena unutrašnja preraspodjela rashoda koju je odobrilo Ministarstvo finansija. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva. Novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM odobreno je Udruženju „Sreća četvrtog lista” iz Tuzle za podršku u realizaciji projekta „Esma Vam Priča”. Kao podrška Rukometnom klubu „Sloboda-Solana” Tuzla odobreno je 5.000,00 KM, a Franjevačkom samostanu „Sv. Petra i Pavla” Tuzla, kao finansijska podrška u realizaciji projekta izgradnje HKC Sv. Franjo u Tuzli odobreno je 10.000,00 KM. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”. Shodno ovoj odluci, a prema prethodno utvrđenom Programu, Vlada je odobrila 20.000,00 KM Kantonalnom Tužilaštvu Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o otpisu potraživanja, shodno kojoj će se izvršiti otpis sumnjivih i spornih potraživanja. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje kantonalnog pravobranioca, obzirom da trenutnom pravobraniocu uskoro ističe mandat. U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala. Također, Vlada je produžila mandat vršiocu dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove do povratka direktora sa odsustva, odnosno do postavljenja drugog direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci. Kako bi se pristupilo realizaciji i iznalaženju načina finansiranja projekta rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju punomoćnika koji vrše funkciju Skupštine ovog javnog preduzeća.

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik