Održana 60. redovna sjednica Vlade TK

Nagrada za vrijedan rad Vlada je donijela Zaključak kojim od JU Univerzitet u Tuzli traži da u okviru utvrđenih potreba za prijemakademskog osoblja – asistenata planira prijem u radni odnos studenata kojima je Odlukomo dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju za školsku 2015/2016. godinu Odbora Fonda za nagrađivanjestudenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta uTuzli dodijeljena Zlatna plaketa Student generacije Univerziteta u Tuzli. Kontinuitet zdravstvene zaštite povratnika Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona. Odlukom je povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućeno ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnimzdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđeni izvori finasiranja tih prava u 2017. godini. Korekcije u raspodjeli sredstava za dopunska prava boraca Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskihprava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2016. godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na poziciji Ministarstva za boračkapitanja, planirana su finansijska sredstva za realizaciju dopunskih prava korisnika boračkoinvalidske zaštite.U dosadašnjem radu konstatovano je da neka dopunska prava neće biti realizovana ucijelosti zbog nedostatnih finansijskih sredstava, zbog čega je i proizašla potreba izmjenePrograma korištenja sredstava. Izmirenje obaveza iz proteklih godina Vlada je donijela Odluku o izmirenju stvorenih obaveza po osnovu dopunskih pravaboraca i članova njihovih porodica. Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kaojedno od dopunskih prava predviđeno je i pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju jednokratnom dodjelom beskamatnih kredita. Zakonom je propisanoda se sredstva za beskamatne krediteobezbjeđuju na posebnom računu, izdvajanjem novih sredstava svake budžetske godine ipovratom ranije dodijeljenih kreditnih sredstava.Kako navedeni projekat nije realizovan u '14., '15.i 2016. godini, jer nijedna poslovna banka nije bila zainteresovana da se prijavi na javni poziv po odredbama Zakona o javnim nabavkama, kako bi se putem iste plasirala kreditna sredstvaborcima i članovima njihovih porodica, smatrajući da je predviđena naknada za rad bankenedovoljna ( planirano od 30.000,00 do 60.000, 00 KM kao naknada), od povrata ranijeplasiranih kreditnih sredstva u 2011.; 2012.; i 2013. godini na posebnom računu akumuliranoje 1.321.723,35 KM.Zakonom o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovihobitelji stvoren je pravni osnov da se sredstva evidentirana na posebnom računu mogu koristiti i za izmirenje stvorenih obaveza po osnovu ostalih dopunskih prava iz ovog Zakona. Sredstva za sport Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnostina Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o korisnicima,iznosima i namjeni sredstava za tjelesnu kulturu i sport, u ukupnom iznosu od 362.808,00 KM. Od cjelokupnog iznosa koji se dodjeljivao Javnim pozivom vrhunskom i kvalitetnom sportu je dodijeljeno 184.408 KM. Odtoga kolektivnom sportu dodijeljeno je 111.100 KM a individualnom 73.308. KM. Za sport osoba sa invaliditetom dodijeljeno je 49.950 KM. Za tjelesne aktivnosti koje okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljempravilnog razvoja i unaprjeđivanja zdravlja, omasovljenje sporta i afirmaciju ulogesporta u društvu, posebno kod mladih, sportski odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sportista, organizaciju sportskih manifestacija dodijeljeno je 100.900 KM aza pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta izdvojeno je 28.000 KM. Ostale odluke i zaključci Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 1.1.2017. – 31.12.2017. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2018. i 2019. godinu. Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu, „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla za eksploataciju kvarcnogpijeska na ležištu“Moluška Rijeka“ na period od 10 godina i na ležištu „Kužići“ na period od 3 godine,na području Grada Tuzla. Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijem namještenika u Službu Skupštine Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Također je utvrđen prijedlog Odluke o privremenom imenovanju članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Vlada je dala saglasnost na prijedlog rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za povećanje plate zbog privremenog obavljanja poslova upražnjenih radnih mjesta. Vlada donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava Gradu Tuzli za “Tehničko – tehnološki projekat uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta“. Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na OdlukuMinistarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava Javnom preduzeću “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj na ime finansiranja dijela rada čuvarske službe. Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Vlada je danas donijela i tri odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 5.000,00 KM d.o.o. "Gradadački sajam" Gradačac na ime refundacije dijela troškova organizacije i realizacije manifestacije "Međunarodni sajam poljprivredei prehrambene industrije - Sajam šljive" u Gradačcu. Odobrena su i sredstva u iznosu od 3.000,00 KM TKP "Book" d.o.o. Tuzla - Glas TK za podršku urealizaciji projekta organizacije manifestacije "Lider biznisa TK 2016." koja će se održati23.12.2016. godine u Tuzli. Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredeo odabiru korisnika i raspodjeli sredstava sa ESKROW računa. Riječ je o sredstavima za subvencioniranje kamata nakredite presduzećima iz oblasti drvne industrije. Vlada TK dala je saglasnost na 13 odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o finansiranju projekata regulacije korita rijeka, rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije u općinama na području TK. Vlada je dala saglasnost za raspoređivanje prekobrojnog državnog službenikau Ured premijera TK. Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa iutvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasaza nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova,odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Vlada je donijela Odluku o poništenju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje iimenovanje kandidata za predsjednika i članove upravnog odbora iz reda osnivača u JUUniverzitet u Tuzli na mandatni period od četiri godine. Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa iutvrđivanju teksta javnog oglasaza izbor jednog člana upravnog odbora Javne zdravstvene ustanoveUniverzitetski klinički centar Tuzla. Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH. Vlada je prihvatila Mišljenje u vezi sa zahtjevom za zvanično tumačenje Univerziteta u Tuzli i Unije studenata Univerziteta u Tuzli.

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik