Mirela Selimovic

Mirela Selimovic

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), a s ciljem privlačenja stranih investicija, aktivno je angažovano u programu za podršku stranim investitorima u BiH. U okviru navedene saradnje Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) obratila se Ministarstvu sa molbom za pronalaženje zainteresovanih kompanija sa područja Tuzlanskog kantona koji su u mogućnosti da proizvode dijelove za alate prema određenim tehničkim specifikacijama.

„Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK dobija upite o partnerstvu sa firmama na području TK. Jedan takav je došao putem njemačke ambasade. U pitanju je poziv za metalski i sektor proizvodnje plastike. Riječ je o saradnji u proizvodnji ručnih elčektričnih mašina,“navodi ministar razvoja i poduzetništva TK.

U kantonalnom Ministarstvu razvoja i poduzetništva navode da Agencija za promociju stranih investicija predstavlja sponu sa stranim investitorima, naročito u njihovom upoznavanju sa domaćim zakonodavstvom, te institucijama koje pružaju podršku realizaciji investicija. S tim u vezi, navodi se i da je ministarstvo spremno angažovati se na uklanjanju problema, naročito, administrativnih, koje investitori definišu kao prepreke investiranju.

U cilju poticanja lokalnog ekonomskog razvoja Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK je organizovalo sastanak sa predstavnicima općine Lukavac na kojem se razgovaralo o formiranju Plasteničke poslovne zone. Riječ je o projektu koji podrazumijeva korištenje pare iz Termoelektrane Tuzla u plasteničkoj proizvodnji. Inače, u pitanju je projekat kojeg finansira EU u okviru IPA 2011 programa, a kojeg u saradnji sa ministarstvom provodi Nezavisni biro za razvoj Gradačac. Studija koju je uradio Nezavisni biro za razvoj, pokazala je da se, pravilnim određivnjem broja, odnosno snage parovoda kojim će plastenici biti snabdjeveni toplotnom energijom, ukupna investicija može isplatiti u periodu od pet do sedam godina.

Vlada TK je prihvatila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na području TK u 2015.godini. U 3 hiljade 579 malih i srednjih preduzeća u prošloj godini radilo je 28 hiljada 483 zaposlenih. Najveći broj registrovanih preduzeća jeu Tuzli, slijede, Gračanica, te Gradačac. Na području TK dominira prerađivačka industrija, metalska, drvna, prehrambena, potom trgovina na veliko i malo, građevinarstvo. U prošloj godini, prema Informaciji koju je prihvatila Vlada TK, za 1,4% ili 51 povećan je broj malih i srednjih preduzeća na području kantona, dok je u Federaciji, to povećanje iznosilo 0,9%, odnosno, 199 preduzeća.

Prema projekcijama Ministarstva finansija F BiH u 2017.godini neće doći do značajnijih promjena u pogledu prihoda od direktnih i indirektnih poreza. Pri tome, ministar finansija TK Jakub Suljkanović podsjeća na revidirane projekcije iz maja, prema kojima su ovom kantonu prihodi drastično smanjeni:„U odnosu na ono što smo mi usvojili svojim dokumentom na početku godine, kada smo prihode od PDV-a, zaključkom Vlade TK, što je i Skupština prihvatila, a kako bi Budžet bio izbalansiran, povećali za 19 miliona. I sad na tih 19 miliona dodato je i ovih 8 miliona i 800 000 KM umanjenih revidiranim projekcijama.“

Mi to umanjenje svakodnevno pratimo, tako da su prihodi od PDV-a, zaključno sa oktobrom manji za 5 miliona KM.

„Restriktivna politika obilježit će 2017.godinu, to podrazumijeva uštede na rashodovnoj strani. UZ to, slijedi dodatno povećanje otplate po osnovu domaćeg i ino zaduženja, još milion KM, tako da se ukupan iznos kreće oko 19 miliona KM. To predstavlja veliko opterećenje za Budžet TK,“navodi ministar Suljkanović.

Nacrt Budžeta TK za 2017.godinu ministarstvo finansija, očekuje se, presdložit će vladi polovinom novembra. Prema planovima, Budžet za iduću godinu, trebalo bi da bude usvojen do 31.decembra.

Postupak se odvijao od 6.mjeseca prošle godine. Vlada Federacije BiH, kao drugostepeni organ, proglasila je nezakonitim rješenje Agencije za reviziju privatizacije Federacije u slučaju privatizacije DITE Tuzla.

„Pri donošenju prvog rješenja o izvršenoj reviziji, u javnosti su se pojavili komentari da KAP Tuzla svoje obaveze nije izvršila na zakonit način, odnosno, da nije na zakonit način izdala uvjerenje o izvršenim obavezama po osnovu ugovora o privatizaciji DITE,“ pojašnjava Mirza Brkić, direktor KAP Tuzla.

Na prvo rješenje Kantonalna agencija za privatizaciju je uloćila žalbu.

„I odbijeni smo, jer nismo mogli biti stranka u postupku. (Zako ne dozvoljava.) Ujedno je poništeno rješenje Agencije za reviziju privatizacije F BiH, jer nije postupila u skladu sa zakonom o upravnom postupku, odnosno, rješenje nije sadržavalo sve elemente koje bi trebalo da sadrži,“ navodi direktor Brkić.

Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla pismeno je obavještena da je rješenje Agencije za reviziju privatizacije F BiH, prema kojem su načinjeni propusti u kontroli izvršenja privatizacijskih obaveza u Tvornici detrdženata DITA Tuzla, proglašeno nezakonitim.

Vlada TK je donijela odluke prema kojoj se za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede u općini Gračanica izdvaja 111 hiljada maraka, Živinicama oko 109 hiljada maraka, te za dva projekta u Banovićima 87 hiljada, odnosno, 91 hiljadu maraka. Vlada je donijela zaključak kojim se od Vlade federacije traži odgoda Pravilnika koji predviđa oporezivanje toplog obroka u slučajevima gdje je veći od 1% prosječne plaće u Federaciji. Time je podržana inicijativa Ekonomsko-socijalnog vijeća da se primjena ovog pravilnika odgodi do donošenja novog Zakona o porezima i doprinosima, čije smenjenje je najavljeno i u Reformskoj agendi. Smatra se da bi primjenom pravilnika došlo do smanjenja primanja radnika. Na sjednici je donesen zaključak prema kojem se od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH traži da broj uposlenih na Međunarodnom aerodromu Tuzla prilagodi potrebama ovog Aerodroma, odnosno, da svojom organizacijom prati razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Skupština povjerilaca Fabrike namještaja „Konjuh“ Živinice u stečaju bit će održana 22.novembra. Tada će se znati iznosi potraživanja povjerilaca prema ovoj tvornici. Stečaj u živiničkom Konjuhu Općinski sud Tuzla pokrenuo je na osnovu zahtjeva Razvojne banke Federacije. Prethodnih godina na različite načine pokušavalo se iznaći rješenje za opstanak Fabrike namještaja „Konjuh“ Živinice. Vlada FBiH odobrila je, početkom 2015. godine, postupak finansijske konsolidacije živiničkog Konjuha, no nije bilo očekivanog rezultata, jer nisu poštovane preuzete obaveze i redovno vršeno izmirenje reprogramiranih dugovanja. Ukupna dugovanja se procjenjuju na nekoliko miliona maraka.

Prema podacima MUP-a TK od januara do septembra ove, u odnosu na isti period prošle godine, broj saobraćajnih nezgoda povećan je za 9%.

„Povećan je i broj poginulih u saobrćajanim nesrećama, odnosno, u 25 nezgoda poginulo je 26 osoba. U istom periodu prošle godine u saobračajnim nezgodama poginule su 24 osobe,“ navodi Fadil Šljivić, policijski komesar TK.

Komesar Šljivić ističe da MUP TK nije zadovoljan stanjem sigurnosti u saobraćaju, ali da je, u posljednje dvije do tri godine, u poređenju sa brojem saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile prethodnih godina, broj saobraćajnih nezgoda smanjen.

„U 2006.godini imali smo 4756 saobraćajnih nezgoda, u 2007.godini 5490, da bi u 2013.godini taj broj bio smanjen na 2840, u devet mjeseci ove godine dogodilo se 2149 saobraćajnih nesreća,“ pojašnjava Fadil Šljivić, policijski komesar TK.

Kantonalno tužilaštvo TK je u prošloj godini zaprimilo 271 krivičnu prijavu, koje se odnose na krivična djela iz oblasti saobraćajnih delikata. Podignuto je 235 optužnica. Ove godine, zaprimljene su 202 krivične prijave, podignuto je 180 optužnica.

„Za 2015.godinu, od podignutih optužnica, donesene su 204 osuđujuće presude sa izrečenom uslovnom osudom. Doneseno je 15 osuđujućih presuda gdje je izrečena novčana kazna, te 19 osuđujućih presuda, u kojima je izrečena zatvorska kazna. U 2015.godini su donesene tri oslobađajuće presude. U 2016.godini, stepen okončanih optužnica i donesenih presuda je visok. Sa izrečenom uslovnom kaznom 152 presude, 10 je sa izrečenom novčanom kaznom i 18 osuđujućih presuda sa izrečenom zatvorskom kaznom,“ navodi Jasmina Mujezinović, šefica Odsjeka za imovinske i saobraćajne delikte Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Općinski sud Tuzla je, uvidjevši da zakonski okvir u domenu izricanja sankcija, a naročito izvršenju i naplati sankcija izrečenih za prekršaje načinjene u saobraćaju, ne fukcioniše, inicirao izmjenu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, Zakona o poreznoj upravi i Zakona o prekršajima.

„Imamao ukupno 123 nezavršena prekršajna predmeta, od toga je iz oblasti saobraćaja oko 100 predmeta. U ovoj godini smo imali 451 predmet, riješili smo skoro kompletan priliv predmeta i ostao je zaostatak iz prethodne godine. U ovoj grupi neriješenih saobračajnih predmeta dominiraju lakši saobraćajni prekršaji,“ pojašnjava Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla.

O nužnosti promjene zakonskog okvira, između ostalog, govori i podatak da, prema registru novčanih kazni, dug iznosi 8,5 miliona KM, što znači da nije dala očekivani učinak izmjena zakona prema kojoj se naplaćuje pola od izrečene kazne ukoliko je platite u roku od 8 dana.

Federalni zavod za zapošljavanje je 7.oktobra objavio drugi ponovljeni javni poziv za programe sufinansiranja zapošljavanja. Interes poslodavaca je bio veliki, tako da je javni poziv i zatvoren na dan kada je i otvoren. Poslodavcima je na raspolaganju oko 400 hiljada KM, očekuje se da će biti zaposleno oko 190 osoba. Prema programima Federalnog zavoda za zapošljavanje, Prilika za sve, Vaučer za posao, Sezonsko zapošljavanje planirano je zapošljavanje oko hiljadu osoba. Realizacijom ovih programa od februara je u TK zaposleno 578 osoba.

Izvod iz sudskog registra pokazuje da je 70% kapitala u Global-Ispat-koksnoj industriji Lukavac vlasništvo Koksno-hemijskog kombinata. Pri tome, napomenuo je, gostujući u emisiji „Aktuelno“ ministar industrije, energetike i rudarstva TK Srđan Mićanović, upravljačka struktura je uspostavljena u omjeru 51%:49%, u korist engleskog partnera. Sve se temelji na Aneksu osnovnog ugovora.

„Pri tome mi ne znamo kako je došlo do njegovog potpisivanja, jer tadašnji direktor KHK, za to nije imao, niti se igdje mogu naći, neophodne saglasnosti Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća. Dakle, idemo ka dokazivanju da je Aneks ugovora ništavan. U tome ćemo sigurno uspjeti, i na takav način potvrditi osnovni ugovor, koji je vrlo dobro napisan,“pojašnjava ministar Mićanović.

U tom pravcu bi trebalo da, na sjednici Skupštine KHK, 21.oktobra, budu donesene određene odluke.

„Mi ćemo osposobiti sve strukture u KHK, od direktora, NO, Skupštine preduzeća. To je jedini način da se borimo i zaštitimo državni kapital u GIKIL-u. Prioritet je vraćanje KHK-u onog što je njegovo, koji je ustupio svoju imovinu, odnosno, dogovorenih 76 miliona KM,“ kaže ministar industrije, energetike i rudarstva TK Srđan Mićanović, ističući da je vrijednost KHK 86 miliona KM, te da rijetko koja firma u Federaciji ima toliku vrijednost.

Ministar podsjeća da se godinama vjerovalo kako će engleski partner ispuniti ugovorom preuzete obaveze.

„GSHL se pravdao određenim korporativnim garancijama, koje su predočili prije nekoliko godina. Naš zakon ne dozvoljava takav upis korporativnih garancija, jer da je to bilo moguće, već bi bilo učinjeno. U januaru smo pozvali engleskog partnera da ispuni ugovorene obaveze, no oni na to nisu pristali,“ rekao je ministar Mićanović.

U osnovnom ugovoru o formiranju GIKIL-a, stoji da je inostrani partner do 2008.godine trebao, uz oko 30 miliona uloženih pri formiranju, uložiti još 46 miliona KM. Ministar Mićanović napominje da bi, da su te obaveze ispoštovane, GIKIL danas bio ekonomski stabilno preduzeće.

Stranica 12 od 29

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prijava

Korisnik