D.A.

D.A.

U Ministarstvu za boračka pitanja TK u protekloj godini su realizovali sve  strateške ciljeve. Prioritetno su radili na zdravstvenoj zaštiti, a potom na stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica. Također je realizovan  Program o rasporedu sredstava u svrhu ove populacije za što je odobreno oko pola miliona  KM i uposlena  71 osoba  iz reda branilaca.  Resorno Ministarstvo je borcima obezbjedilo i ortotsko – protetska pomagala, higijensko-sanitetski materijal za RVI - osobe sa paraplegijom, lijekove, te banjsko – klimatsko liječenje.

Više pogledajte u video prilogu.

Sagovornik, Fahrudin Skopljak, Ministar za boračka pitanja TK

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za ovu godinu ima velike planove. Nakon što nije uspjela nabavka stacionarnih radara, u naredna tri mjeseca očekuje se kupovina ručnih radara kako bi se povećala sigurnost u saobraćaju i kaznili nemarni vozači. Pored toga u planu je utopljavanje policijskih stanica u Gradačcu i Banovićima, te nabavka uniformi za policijske službenike.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornik: Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova TK

Uz prisustvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti TK-a i kantonalnog MUP-a danas su svečano otvorene renovirane prostorije Odjeljenja za administraciju Policijskih stanica u Banovićima i Lukavcu.  Time su stvoreni uslovi za  brže i kvalitetnije izdavanje dokumenata ličnih karti , vozačkih dozvola i pasoša građanima Banovića i Lukavca. Takođe, ove godine, planiraju se rekonstruisati i prostorije za izdavanje ovih dokumenata u Tuzli i Kladnju. Na ovaj način, kantonalna Vlada će uštediti  značajna finansijska sredstva jer neće plaćati zakup prostora u kojima se trneutno vrši izdavanje ličnih dokumenata.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornici: Bego Gutić, premijer Tuzlanskog kantona
 Husein Topčagić, Ministar unutrašnjih poslova
 Midhat Husić, načelnik općine Banovići
 Edin Delić, načelnik općine Lukavac

Na radnom sastanku delegacije Vlade Tuzlanskog kantona i načelnika Lukavca razgovarano je o nekoliko gorućih problema u ovoj općini. Najvažnija je tema svakako vezana za posljednje zagađenje zraka, zbog čega se pristupilo donošenju novih propisa kojima će dati alat u ruke nadležnim inspekcijama kako bi kvalitetno kontrolisale velike ali i male aero zagadjivače. Otvorena su i pitanja međusobnih potraživanja prilikom čega su iz Vlade TK ponovili da su općini Lukavac ponudili period od dvije godine za rješavanje dugovanja. Takođe,  općina Lukavac može očekivati da jedan dio lokalnih puteva, ukupne dužine od 11,5 KM tokom sledeće prekategorizacije pređe u regionalne ceste što bi pomoglo njihovom održavanju.


Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornici:Bego Gutić, premijer Tuzlanskog kantona
Edin Delić, načelnik općine Lukavac

Zbog niskih temperatura koje vladaju posljednjih nekoliko dana, federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, preporučilo je poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti moguće posljedice po zdravlje radnika, tako što će skratiti trajanje radnog vremena, ukoliko to proces dozvoljava. U kantonalnoj inspekciji su imali već nekoliko prijava radnika koji su se žalili na veliku hladnoću, zbog čega su inspektori brzo reagovali. Iz Federalnog ministarstva za rad preporučeno je da se radnicima omogući korištenje odsustva s rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Ukoliko nije moguće skratiti radno vrijeme, preporuka je poslodavcima da poduzmu potrebne aktivnosti kako bi osigurali sigurnost i zdravlje radnika. A šta su to preporučili poslodavcima u Tuzlanskom kantonu  možete više saznati u video prilogu.

Sagovornici
Hasiba Džafić, kantonalna inspektorica rada i Gordana Božić, prodavačica.

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantonu prošlu je godinu ocijenila uspješnom. Za razliku od 2015. godine je zaključeno deset ugovora više a sa krajem prošle godine za koncesije su ukupno zaključena 52 ugovora. Najviše koncesija se zaključuje za iskopavanje uglja, ali i za korištenje izvora za flaširanje pitke vode. Zanimljivo je i to da je prošle godine zaključen ugovor za koncesiju vode za mini hidrocentralu. Inače, treba istaći da 80 0dsto prihoda od koncesija ide lokalnoj zajednici.

Prošle godine je Komisija za koncesiju TK vršila kontrolu i nadzor provedbe o ugovorima  o koncesijama u dva navrata, u junu i decembru. To je rezultiralo napretkom u oblasti naplate ali i na pravilnom korištenju prirodnih resursa koje su koncesionari koristili.

-    Ako izuzmemo Rudnike kreka, koji posluju u okviru Elektroprivrede BiH, može se reći da ostali koncesionari uredno i na vrijeme izmiruju sve svoje obaveze i poštuju ugovor o koncesijama u svakom obliku. Dugovi koncesionara su svedeni na minimum. Radi se o dugovima koji se odnose na tekuće obaveze, proizašle na osnovu izdatih rješenja kojima rokovi plaćanja nisu još dospjeli, rekao nam je Nihad Sinanović, predsjednik Komisije za koncesije TK.

Nakon što se svi prihodi saberu, u Komisiji očekuju da će u ovoj godini nivo naplata biti nešto veći nego u 2015 godini kada je prikupljeno 3.5 miliona KM. Takođe, u odnosu na 2015. godinu zaključeno je 10 ugovora više. Izdvajaju se ugovori za izgradnju mini hidrocentrale na rijeci Spreča u Gračanici i o zahvatanju vode s aizvorišta u kladnju i Živinicama koji je potpisan sa tuzlanskim vodovodom. Zaključen je i ugovor sa Tuzla-Kvarcom za ležišta u Bukinjama, Moluškoj rijeci i Kužićima. U proceduri za koncesije je oko 16 predmeta.

-    Ono što je u proceduri kod Komisije za koncesije jeste oko 16 predmeta i mi očekujemo da u toku ove godine bude zaključeno barem deset do dvanaest ugovora čime će se znatno povećati broj. Trenutno su kod Komisije za koncesije zaključena 52 ugovora o koncesijama i Komisija redovno prati i kontroliše provedbu tih ugovora. Možemo iskazati zadovoljstvo da u toj godini pored povećanja broja koncesionara imamo uredno izmirenje obaveza po osnovu koncesionih naknada, zaključio je Sinanović.

U Komisiji ističu da su i dalje najveći dužnici Rudnici "Kreka" ali da je rudnik Đurđevik s početkom 2016 godine izmirio sva dugovanja te se obavezao da će obaveze nastale u periodu nako toga izmiriti do septembra ove godine. Značajni su prihodi ostvareni od naplate koncesija krečnjaka i dijapaza a sve više se zaključuju ugovori za flaširanje pitke vode. Na kraju su pohvalili I RMU Banovići koj redovno izmiruje svoje obaveze te podsjećaju da 80 odsto prihoda od koncesija se vraća lokalnoj zajednici.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornik: Nihad Sinanović, predsjednik komisije za koncesije TK

U Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ističu da su program rada za prošlu godinu u potpunosti ispoštovali. Rezimirajući urađeno, direktor ove institucije, Senad Muhamedbegović, istakao je da je najznačajnije svakako smanjenje broja nezaposlenih te rekonstrukcija zgrada biroa u Gradačcu, Banovićima i Tuzli. Takođe je rečeno, da na evidenciji službe nije bilo dovoljno radne snage koju je tržište zahijevalo i koju će tražiti i dalje u ovoj godini.

U Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, u osvrtu na prošlu godinu ističu da su prvenstveno zadovoljni uspjehom u posredovanju, kao osnovnoj djelatnosti instuitucije, prilikom traženja posla. Po njihovim podacima obavljeno je ukupno 14 hiljada posredovanja a broj nezaposlenih je smanjen u odnosu na zaposlene.

-    Mi trenutno imamo preko 18 hiljada zaposlenih u 2016 godini. Što se tiče naše evidencije. prema podacima federalne porezne uprave to je prvi put da se na ovom području taj omjerzaposlenih poveća u odnosu na nezaposlene, što će reći u korist zaposlenih osoba, kazao je direktor službe, Muhamedbegović.

Zadovoljni su rekonstruckijom postojećih biroa te najavljuju nove adaptacije u preostalim zgradama Službe na području Tuzlanskog kantona.

-    Poznato vam je da je služba u 2016. godini rekonstruisala tri općinska biroa. To su općinski biroi u Gradačcu, Banovićima i Tuzli. To je izvedeno u saradnji sa konsultantskom kućom GOPA i ambasadom Švicarske koje učestvuju u našoj reformi. Nadamo se da ćemo nastaviti s tim i u ovoj godini. U suštini, mi smo zadovoljni našim radom, kazao je direktor.

U Službi za zapošljavanju Tuzlanskog kantona ističu da nisu zadovoljni kvalifikacionom strukturom radne snage. Naime, tržište je najviše tražilo stručnjake iz informacionih tehnologija kojih nije bilo u velikom broju. Takođe se nadaju da će uvođenje novog informacionog sistema, koji je već isporban u nekoliko biroa,  dati rezultate, kako bi se razdvojili aktivni tražioci posla od onih, neaktivnih.

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i ove godine će uz finansijsku podršku kantonalne i federalne Vlade provoditi programe zapošljavanja za što je namijenjeno preko 10 miliona KM. Prema riječima direktora Službe, očekuje se da bi se sa primjenom ovih programa moglo početi već u februaru. Prošle godine, podsjećamo, u Službi za zapošljavanje prvi put je zabilježen manji broj nezaposlenih u odnosu na zaposlene, što je dijelom zasluga ovih programa, rada i zalaganja same službe i Vlade Tuzlanskog kantona.

Pored federalne i kantonalne Vlade, za programe samozapošljavanja i zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona, sredstva će  izdvojiti i Svjetska banka koja je za te potrebe sa Vladom FBiH potpisala memorandum. Međutim, sredstva koja ova banka obezbjedi neće se odnositi sa sektor poljoprivrede. U kantonalnoj Službi za zapošljavanje već su počeli sa pripremama za provedbu ovih programa.

-    Što se tiče naše službe, ta je procedura već pokrenuta. nadam se da će početkom februara krenuti ovi programi koje svake godine i provodimo. To su programi tipa „Prilika za sve“, vaučeri, zatim ponovo uvodimo program „Prvo radno iskustvo“ a predviđeni su i određeni javni radovi, kazao je Senad Muhamedbegović, direktor Službe za zapošljavanje TK.

Ove godine je planirano i uvođenje novog informacionog sistema u preostale biroe, gdje to već nije učinjeno a putem kojih će se razdvojiti osobe koje aktivno traže posao od onih neaktivnih na evidencijama službe. Nekoliko biroa je već prešlo na ove sisteme i rezultati su odlični, tvrdi direktor Službe za zapošljavanje TK.

-    Poznato vam je i to da imamo preko 30 odsto takvih slučajeva a to su osobe koje ostvaruju sasvim neka druga prava a koji moraju sadašnjim zakonskim odredbama biti na ovoj evidenciji. Mi ćemo i u 2017.godini taj segment urediti jer su evidencije, između ostalog, bitne i zbog naših poslodavaca, zaključio je Muhamedbegović.

Inače, kako ističe direktor Službe za zapošljavanje, broj nezaposlenih u registru ove institucije je u opadanju i trenutno iznosi 91.980 dok je na području Tuzlanskog kantona zaposleno 95 168 osoba.

Pogledajte video prilog u nastavku.
Sagovornik: Senad Muhamedbegović, direktor Službe za zapošljavanje TK

Prošle godine postupak privatizacije je vođen za 42 preduzeća na području Tuzlanskog kantona. Ovaj se postupak provodi po grupama u kojima su firme sortirane. Međutim, jedan od problema koji se prenosi i na ovu godinu je  privatizacija vršena u Brčko Distriktu. Naime, prije više od deset godina, odlukom supervizora, svako preduzeće koje je na ovom području privatizovano, ostalo je bez imovine izvan distrikta, a vlasnici su postali kantoni ili entiteti, u zavisnosti gdje se zatekla. Međutim, federalni zakoni ne podrazumijevaju odluke supervizora tako da se tom imovinom, praktično ništa ne može učiniti. Na tom će se problemu raditi ove godine.

Preduzeća na području Tuzlanskog kantona privatizuju se po grupama koje se dijele na komercijalne firme i rudnike, komunalnu privredu, veterinarske stanice, elektronske medije i takozvana neaktivna preduzeća. U 2016. Godini kantonalna Agencija za privatizaciju je imala pune ruke posla.U planu je bila privatizacija „Muške vode“, za što je izvršen i veći dio priprema a samo preduzeće je paralelno vodilo postupak za provođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji koji nije završen zbog različitih problema pa nije dobilo ni prelazni račun. Za njega je zaduženo Ministarstvo trgovine i turizma koje će voditi dalje aktivnosti. Privatizacija se nije provela za aerodrom i rudnik soli, zbog neriješenih problema sa bivšom vojnom imovinom, odnosno sporom koji rudnik vodi sa Gradom Tuzla. Privatizacijom je inače zahvaćeno 15 preduzeća iz komunalne privrede. Za dvanaest ih je pokrenut postupak ništavnih rješenja kantonalne agencije za privatizaciju, obzirom da je ona djelimično provedena. Naime, 49 odsto je privatno a 51 odsto je državno vlasništvo. A kako tvrdi direktor, iz tih dugotrajnih procesa, postoje sudske presude koje vode u pravcu da se dobra u općoj upotrebi isknjiže iz ukupnog kapitala.

-    Na taj način, ostavrio se cilj društveno-političkih zajednica da su dobra u općoj upotrebi narodna, da se u takvom obliku i zadrže da ih svi koriste i da niko ne može biti titular, bilo pravno bilo fizičko lice nad njima, rekao je Mirza Brkić, direktor KAP-a.

Takođe, bit će potrebno utvrditi da li se trebaju djelimično, kompletno ili nikako privatizovati veterinarske stanice. U agenciji će nastojati ove godine da se završe sa tim problemom.

-    Tu imamo jedan nedorečen zakonski okvir koji je rekao da trebaju ići u privatizaciju ali se mogu pod nekakvim uslovima i okolnostima izuzeti od privatizacije a to je da ispred općinskih vijeća povedu sa prijedlogom prema federalnoj vladi, ukoliko imaju namjeru da budu oslobođeni 30 odsto vrijednosti kapitala da ne ide u privatizaciju ili da podnesu zahtjev parlamentu FBiH za oslobođenje 100 odsto od privatizacije, kazao je Brkić.

Registrovana su i četiri neaktivna preduzeća pa je njihovim osnivačima predloženo njihovo gašenje kako se ne bi vodila u registru. Još jedan problem s kojim će se uhvatiti ukoštac ove godine je i privatizacija provedena u brčko Distriktu. Zbog toga je imovina firmi iz Brčkog, koja je ostala na području Tuzlanskog kantona praktično ničija, jer federalni zakon ne poznaje odluku koju je sproveo supervizor a kojok su smao privatizovana preduzeća na tom prostoru, dok imovina izvan tog područja je prešla na kanton ili federaciju. Zbog toga su iz agencije uputili pismo Visokom predstavniku, jer ovakvih prostora na području TK ima ukupno dvanaest ali s njima se rpaktično ništa ne može učiniti.


Više pogledajte u video prilogu:
Sagovornik:
Mirza Brkić, direktor kantonalne Agencije za privatizaciju TK

U Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona zadovoljni su proteklom godinom u kojoj su ispunili skoro 100 odsto od zavrtanog plana i programa rada. Realizovane su posjete sajmovima u Minhenu i Celju, zainteresovanim je predstavljen obrt u svih 13 općina Tuzlanskog kantona a uticali su i na odluku da obrtnici na javne pozive za dodjelu sredstava apliciraju besplatno, bez trošenja novca na potrebnu dokumentaciju. Ove godine očekuju izmjene federalnog zakona o obrtu kako bi obrtnici konačno mogli uvoziti i izvoziti svoju robu, bez posrednika.

U ovoj godini Obrtnička komora želi bliže prići obrtnicima, kako bi oni imali više koristi od komore. Protekle godine je ostvarena dobra saradnja, te s tom praksom žele nastaviti i u 2017. godini. Naime, zainteresiranim obrtnicima je omogućena posjeta sajmova u Minhenu i Celju, te izlaganje proizvoda na besplatnom štandu komore u Tuzli, Bihaću, Goraždu, Vinkovcima i Đakovu. Zajedničkim radom sa Vladom i Ministarstvom razvoja i poduzetništva TK, obrtnici su na njihove javne pozive mogli besplatno aplicirati. Za dokumentaciju su se pobrinuli u ministarstvu.

-    U kantonalnom Ministarstvu zaštite okolice obrtnici nisu mogli aplicirati za ajvna sredstva. Mogla su aplicirati javna preduzeća, udruženja a obrtnici nisu imali pravo. Mi smo upornim radom, premo ministra i premijera, uspjeli da namolimo Vladu da se to promijeni i u 2016.godini obrtnici su mogli da apliciraju za ajvna srestva i u ekologiji, kazao je Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore TK.

Također su, preko federalne Obrtničke komore i resornog ministarstva, tražili izmjene Zakona o obrtu, koji je izglasan 2010.godine.

-    Mi smo kao Obrtnička komora dali 39 primjedbi na Zakon o obrtu koji je na snazi. Nadamo se da će veliki broj tih primjedbi se uvažiti u novom zakonu. Najinteresantnije je da obrtnik ne može uvoziti i izvoziti. To je banalna glupost da obrtnik može sve živo raditi ali ne uvoziti i izvoziti, pojasnio je Babić.

Na Izmjenama Zakona će insistirati i ove godine. Jer, da bi svoj proizvod mogao prodati u inostranstvo, obrtnik mora imati posrednika što mu dodatno podiže cijenu i on gubi konkurentnost na tržištu. Izmjene ovog zakona očekuju polovine ove godine.  

Više u video prilogu:

Sagovornik: Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore TK

Stranica 10 od 64

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik