Eldar Ibrišimović

Eldar Ibrišimović

Uzimajući u obzir činjenicu da se u 2017. godini planirani prevesti cca 480.000 putnika, što je značajno povećanje broja prevezenih putnika, u odnosu na broj prevezenih putnika u 2016. godini koji je iznosio 311.126 putnika, ministar trgovine turizma i saobraćaja TK g-din Mirsad Gluhić i pomoćnik ministra za saobraćaj g-din Nenad Lukanović održali su sastanak sa direktorom J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla“ g-dinom Rifetom Karasalihovićem. Sastanak je sazvan sa ciljem da se predstavnici Ministarstva upoznaju sa projektima koji su vezani za neophodno funkcionisanje Međunarodnog aerodroma Tuzla i da se obezbjedi neophodna pomoć i podrška od strane Ministarstva i Vlade TK sa ciljem realizacije navedenih projekata. Projekat koji je u završnoj fazi je izgradnja prilaznih svjetala na Međunarodnom aerodromu Tuzla čime će biti osiguran nesmetan prihvat i otpremu aviona i u uslovima smanjenje vidljivosti, te se očekuje skoro razrješenje problema vezanih za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, a koji se tiču navedenog projekta i zvanično puštanje u rad prilaznih svjetala. Takođe, razgovarano je i o kapitalnom projektu rekonstrukcije i proširenja zgrade putničkog terminala koji treba da se realizuje u ovoj godini, a sa ciljem stvaranja neophodnih pretpostavki i uvjeta za prijem i otpremu znatno većeg broja putnika, te o modalitetima finansiranja navedenog projekta i rješavanju imovinsko – pravnih poslova. I treći ništa manje značajan projekta koji treba da se realizuje u tekućoj 2017. godini je izgradnja carinskog skladišta za avio gorivo čime će se u značajnijoj mjeri osigurati uslovi za nesmetano funkcionisanje saobraćaja sa Međunarodnog aerodroma Tuzla te osigurati dodatan izvor prihoda. Realizacijom navedenih projekata i otvaranjem novih avio linija u 2017. godini (16 destinacija) kao i početak primjene ljetnog reda vožnje će u znatnoj mjeri da doprinese razvoju turizma, te će aerodrom biti generator razvoja, ne samo turizma nego i ostalih privrednih grana, odnosno generator privrednog razvoja Tuzlanskog kantona kao i kompletne Bosne i Hercegovine.
„Međunarodni Dan žena u sebi nosi korijene protesta i političkog aktivizma koji je i danas nezaobilazan oblik društvenog života žena u našem društvu. Žene su danas aktivni sudionici svih društvenih kretanja i nosioci svih značajnih poslova od odgoja i obrazovanja do najvećih državnih poslova. Istovremeno, žena je i stub porodice, a time i društva u cjelini. I zato, i pored njihove aktivne uloge koju imaju u savremenom društvu, koristim se prilikom da još jednom skrenem pažnju i podsjetim na potrebu još snažnijeg angažmana žena u društvenom životu u Bosni i Hercegovini. Prilika je danas da se sjetimo svih hrabrih žena koje su se kroz historiju borile za ovo što danas imamo, a imamo i činjenicu da danas žene sasvim ravnopravno učestvuju u svim poslovima pa čak i organizaciji i izvođenju jedne veoma složene NATO vježbe. U ime Vlade Tuzlanskog kantona i svoje lično ime, poštovanim majkama, suprugama i kćerkama upućujem iskrene čestitke u povodu 8. marta – Dana žena, sa željom da njihovi dani budu svi dani u godini.“
Obzirom da Tužilaštvu nije dostavljen izvještaj od Policijske uprave Tuzla, koja po nalogu dežurnog tužioca obavlja uviđaj i radi na dokumentovanju svih relevantnih informacija o događaju, u mogućnosti smo objaviti samo do sada dostupne ulazne informacije o događaju: Dežurni tužilac ovog Tužilaštva je obaviješten da je sinoć oko 23 sata na Rudarskom fakultetu u Tuzli tokom sastanka vezanog za pitanja rada i djelovanje Univerziteta u Tuzli, na kojem je prisustvovalo više osoba, došlo do fizičkog sukoba u kojem je povrijeđen prorektor za nastavu Univerziteta u Tuzli Bahrudin Šarić a da je u sukobu učestvovao i vršilac dužnosti dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Uviđaj su obavili pripadnici PU Tuzla. Po nalogu tužioca se uzimaju izjave svih učesnika sastanka, biće izuzeta medicinska dokumentacija, te će se poduzeti i sve druge istražne radnje u cilju utvrđivanja okolnosti vezanih za događaj. Policija će Tužilaštvu dostaviti izvještaj i prateće dokaze koji će se ananlizirati i nakon toga će se donijeti tužilačka odluka. Saopćenje Tužiteljstva TK
„Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona je tokom prošle, 2016. godine realizirao niz aktivnosti koje su za cilj imale poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida na području Tuzlanskog kantona i općina na području entiteta Republika Srpska koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Sve te aktivnosti imale su punu podršku i realizirane su zahvaljujući razumijevanju koje za boračku populaciju pokazuje Vlada Tuzlanskog kantona“ rekao je tokom današnje izborno - izvještajne sjednice Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida TK predsjednik Saveza Fahrudin Hasanović i dodao da su zahvaljujući takvom odnosu Vlade Tuzlanskog kantona znatno smanjena dugovanja po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica, a koja su nastala u prethodnom periodu. Sjednici su osim članova Skupštine Saveza prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministri Fahrudin Skopljak, Husein Topčagić i Jakub Suljkanović. Premijer Gutić se na početku svog obraćanja prisutnim delegatima Skupštine Saveza zahvalio na priznanju „Zlatna plaketa“ koja je krajem prošle godine uručena njemu i ministru za boračka pitanja TK Fahrudinu Skopljaku. „Priznanje koje smo s jedne strane smatramo zahvalom za trud i zalaganje u proteklom periodu, ali ono je i velika obaveza koja je stavljena pred nas da i u narednom periodu nastavio raditi na poboljšanju statusa boraca i članova njihovih porodica“, rekao je premijer Gutić. Također premijer je dodao da porodice šehida, ratni vojni invalidi i demobilisani borci zaslužuju mnogo više nego što im se to sada može pružiti, ali u skladu sa ukupnom ekonomskom i socijalnom situacijom u našem kantonu Vlada Tuzlanskog kantona čini sve da im pokaže da nisu sami i da nisu i neće biti zaboravljeni. „Tuzlanski kanton je u proteklim godinama pokazao poseban senzibilitet prema ovoj populaciji. U to ime samo prošle godine smo putem ministarstva za boračka pitanja realizirali nekoliko programa. Tu su projekti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, socijalni programi, programi zdravstvene pomoći i njege, te stipendiranje djece iz boračkih kategorija“ rekao je premijer Gutić i zaključio da će porodice šehida, ratni vojni invalidi i demobilisani borci u Vladi Tuzlanskog kantona uvijek imati otvorena vrata i prijatelja koji će nastojati da im pomogne u prevazilaženju problema s kojima se suočavaju. Osim predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, današnjoj 23. Po redu Izvještajno izbornoj sjednici Saveza RVI TK prisustvovali su potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić i ministri u Vladi FBiH Salko Bukvarević i Edin Ramić.
Vlada Tuzlanskog kantona će sa oko 450.000 KM godišnje sufinansirati projekat vodosnabdijevanja u Gradačcu, dogovoreno je na današnjem sastanku premijer Tuzlanskog kantona Bege Gutića i načelnika Općine Gradačac, Edisa Dervišagića, a kojem je prisustvovao i poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona Nedžad Šećić. Kako je dogovoreno Vlada će na jednoj od narednih sjednica donijeti akt kojim će se obavezati da iz sredstava prikupljenih od vodnih naknada skoro pola miliona konvertibilnih maraka na godišnjem planira Općini Gradačac kao pomoć u realizaciji ovog izuzetno značajnog projekta. Na sastanku je ponovno podcrtano da Kanton nema mogućnost da se kreditno zaduži u ime bilo koje od općina. „Tuzlanski kanton se ne može kreditno zaduživati za kapitalne općinske projekte bilo koje od općina, pa tako ni Općine Gradačac. Ipak, u želji da pomognemo rješavanje ovog značajnog komunalnog projekta, Vlada će donijeti odluku kojom ćemo se obavezati da u narednim godinama Općini Gradačac dodjeljujemo po skoro pola miliona KM što će Općina usmjeriti u finansiranje kreditnih anuiteta”, kaže premijer Gutić. Načelnik Dervišagić se zahvalio premijeru Gutiću na razumijevanju i iskazanoj spremnosti da se konkretizuju aktivnosti i stvore preduslovi za realizaciju ovog veoma značajnog projekta kojim će se riješiti oko 90 % problema vodosnabdijevanja u Gradačcu.
Sudovi u BiH su od 1. januara do 31. decembra 2016. godine riješili 7.364 predmeta sklapanjem sudske nagodbe. Najveći broj predmeta odnosno njih 1.640 riješeno je u Osnovnom sudu u Banja Luci i 1.157 u Općinskom sudu u Tuzli. Taj rezultat predstavlja veliki uspjeh sudova imajući u vidu da je sudska nagodba jedan je od manje korištenih načina rješavanja sporova u BiH. Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sudske nagodbe među strankama znatno se skraćuje vrijeme trajanja sudskog postupka, izbjegavaju se brojni troškovi redovnog sudskog postupka, te su stranke i sud pošteđeni iscrpljujućeg i dugotrajnog postupka. Pozitivan rast broja predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe postignut je naporima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV BiH) da implementacijom različitih aktivnosti u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa i kojeg su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finasira Vlada Norveške pomogne sudovima da unaprijede efikasnost rada, primjenjuju mirne načine rješavanja sudskih postupaka i smanjuju broj neriješenih predmeta. Broj predmeta riješenih sklapanjem sudske nagodbe 2011. godine, kada se projekat nije implementirao, u ciljnim sudovima iznosio je 4.384 predmeta. S početkom implementacije projekta 2012. godine broj sklopljenih sudskih nagodbi iznosio je 3.993 i kontinuirano rastao na 4.374 u 2013., 5.413 u 2014. i 5.568 u 2015. godini. VSTV BiH je putem navedenih projekata sarađivao s Norveškom sudskom administracijom i uz savjetodavnu podršku norveških sudija implementiralo aktivnosti kao što su pilot projekat edukacija “Sudska nagodba”; razvoj i jačanje kapaciteta centara za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS za pružanje edukacija na temu “Sudska nagodba” nosiocima pravosudnih funkcija; adekvatno vrednovanje rada postupajućeg sudije kroz Pravilnik o orijentacionim mjerilima; zagovaranje proaktivnog pristupa sudija i stručnih saradnika u predlaganju i zaključivanju sudske nagodbe; promotivna kampanja koja je podrazumijevala izradu i emitovanje informativne TV emisije o sudskoj nagodbi, distribucija informativne afiše u svim sudovima za krajnje korisnike suda, informisanje putem web stranica VSTV-a BiH i sudova te drugih medija; stručni okrugli stolovi u okviru Dana otvorenih vrata sudova kao i organizacija dvosedmičnog događaja “Sedmice sudske nagodbe” u svim sudovima u BiH u 2016. godini. Te aktivnosti su također u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH. - Zahvaljujući ovim aktivnostima koje rezultirale velikim uspjehom, VSTV BiH je odlučan i istrajan da nastavi zagovarati i vršiti promociju mirnih načina rješavanja sporova što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini te pružanju bolje usluge građanima - saopćeno je iz VSTV. (FENA)
Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla. Na osnovu izvještaja privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, može se zaključiti da su se, u cilju realizacije finansijske konsolidacije duga, do kraja 2016. godine uspjele završiti planirane aktivnosti. To znači da su odobreni postupci finansijske konsolidacije izmirenja duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i na ime isporučene električne energije u potpunosti realizovani. Ovim su i okončane intenzivne aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona da spasi Rudnik soli „Tuzla“ od finansijskog kolapsa. Realizacijom ovih aktivnosti riješene su obaveze u iznosu od 1.233.732,15 KM po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, te više od 2.000.000,00 KM obaveza prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Sporazum o finansijskoj konsolidaciji duga na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje nije potpisan ali je potpisan Sporazum o finansijskoj konsolidaciji duga sa JU SzZ TK. S tim u vezi Rudnik će u narednom periodu nastojati da servisira ovaj dug, te time i okonča postupak finansijske konsolidacije. Usvojen Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja TK Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona iznose 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Od ukupnog broja mjera i planiranih sredstava za 2016. godinu planirano je 55.153.742 KM. Vrijednost sredstava uloženih iznosi 16.416.355 KM. U izvještaju o implementaciji Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2016. godinu od ukupno utvrđenih 45 mjera sa 68 aktivnosti može se konstatovati da je 13 aktivnosti završeno, 75 aktivnosti su u toku realizacije, 13 nije u fazi realizacije, jedna aktivnost je odgođena, a jedna aktivnost je otkazana. U Tuzlanskom kantonu implementirano 207.125.223 KM javnih investicija Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2016. godini i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2016-februar 2017. godine. Informacija je izrađena na osnovu podataka koje su dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla ili javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Ukupna vrijednost 35 projekata uključenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona koji su implementirani u toku 2016. godine iznosi 207.125.223 KM. Od ovog iznosa 177.343.484 KM se odnosi na projekte čija implementacija se finansira domaćim izvorima finansiranja, a na 29.781.739 KM su sredstva osigurana van Bosne i Hercegovine. Ostale odluke Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i godišnji Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Vlada je zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da doradi Program rada Uprave za 2017. godinu i da ga nakon dorade ponovno dostavi Vladi na razmatranje. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 4.000,00 KM Udruženju studenata Medicinskog fakulteta „Medicus“ Tuzla, kao podršku implementaciji projekta „Tuzla Brain Week 2017“. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas pokroviteljstvo bez finansijske potpore „Međunarodnog sajma medicine Remedium“, koji će se od 11. do 13. maja održati u Tuzli. Također, prihvaćeo je i pokroviteljstvo bez finansijske potpore „Drugog simpozijuma urgentne medicne Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem“, koji će se održati 25. marta 2017. godine u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas punomoćnike koji će na narednoj sjednici u ime osnivača vršiti ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje na tekst nacrta Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju. Ovim Mišljenjem podržava se zaključivanje ovog Sporazuma, budući da do sada nije postojao ovakav Sporazum koji bi regulisao pitanja radno - pravnog statusa i pitanja iz penzijsko – invalidskog osiguranja radnika iz BiH koji su radili ili rade u Ruskoj Federaciji, odnosno Ruskoj Sovjetskoj Federativnoj Socijalističkoj Republici i da na Nacrt teksta Sporazuma nema suštinskih primjedbi. Mišljenje će se dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Također, na današnjoj sjednici Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona na period od najduže 60 dana, kao i Rješenje o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla na period najduže do 90 dana.
Naš najveći domaći trgovački lanac Bingo, RTVTK I domaći proizvođači su prije godinu dana pokrenuli zajednički projekat pod nazivom IZ LJUBAVI PREMA DOMAĆEM. Cilj projekta je podizanje svijesti kod kupaca o važnosti kupovine domaćih proizvoda gdje se svim učesnicima u kampanji otvara mogućnost i da degustiraju domaće proizvode kako bi se uvjerili da imaju kvalitet isti ako ne i bolji od uvoznih proizvoda. U programu RTVTK svakog petka su nagrađivane fotografije koje su kupci pravili u Bingo objektima sa domaćim proizvodima, a svakih 15 dana BINGO je dodjeljivao poklon bon u vrijednosti od 200 KM. Sa dobitnikom poklon bona je snimana i emisija u jednom ob Bingo objekata Nakon pauze od 2 mjeseca , kampanja se nastavlja ponovo Pored Binga , Prijatelji kampanje su i MLIN NEZIĆ, VITALIS SOKOVI, ZMAJ PIVO, BEEMED, ARONIJA OKANOVIC , DITA , FANA. Očekujemo do kraja marta ulazak i novih domaćih proizvođača, kako bi smo i gledateljima i kupcima u Bingo tržnim centrima učinili kampanju još zanimljivijom Svi oni koji žele da učestvuju u ovoj kampanji, dovoljno je da pošalju svoju fotografiju sa jednim od navedenih domaćih proizvoda iz bilo kojeg Bingo objekta sa područja TK na facebook stranicu RTVTK i automatski učestvuju u nagradnoj igri Dodjela poklon paketa odabranim fotografijama je svakog petka u jutarnjem programu RTVTK, a poklon bona od 200 KM svake dvije sedmice. Prvo izvlačenje je 10-03.2017 godine kad dodjeljujemo poklon pakete i Bingo bon u vrijednosti od 200 KM IZ LJUBAVI PREMA DOMAĆEM- uključi se i ti , lajkaj Facebook stranicu RTVTK i šalji svoje fotografije
U povodu 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić upućuje javnu čestitku u kojoj stoji: „Svim građanima Bosne i Hercegovine u ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan Bosna i Hercegovina je, izraženom voljom većine svojih građana, postala nezavisna i suverena država. Slijedeći taj put i istrajavanje na tomu putu, nažalost, morala je platiti visokom cijenom. U ovim teškim vremenima, punim novih izazova, moramo pokazati spremnost za očuvanje onih vrijednosti izborenih u najtežim ratnim okolnostima. A to je danas snažna odlučnost svih nas da ćemo dati svoj puni doprinos na razvoju moderne, evropski orijentisane Bosne i Hercegovine, države koja će biti po mjeri svih njenih građana bez obzira nja njihovu vjersku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost, za kakvu smo se i izjasnili 1992. godine.“ Premijer TK Bego Gutić Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine svim njenim građanima upućujemo iskrene čestitke. Neka ovaj izuzetno važan dan u novijoj historiji Bosne i Hercegovine bude podstrek svima nama da damo svoj doprinos daljem razvoju, jačanju i izgradnji naše države, za dobrobit svih njenih građana. Vratimo samopouzdanje, imajmo povjerenja jedni u druge, budimo ustrajni u izgradnji stabilne i moderne Bosne i Hercegovine, budimo glavni graditelji vlastite budućnosti. Predsjednik Skupštine TK Senad Alić
U povodu obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine delegacija Vlade Tuzlanskog kantona položila je cvijeće i odala počast na spomen obilježjima na Slanoj Banji u Tuzli. Delegaciju Vlade Tuzlanskog kantona osim premijera Bege Gutića činili su ministar finansija Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fahrudin Skopljak, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić i ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić. Nakon polaganja cvijeća održat će se i svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posvećena Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Stranica 2 od 124

RTVTK na Facebooku

RTVTK na Google Plus

350x500-1

SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

tvayin herarcakum 2                                                  

Opširnije:SEDMIČNA ŠEMA TV TK TUZLA

Pretraži po datumu

« September 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prijava

Korisnik